REGOLAMENTO IN LINGUA TIGRINA

ውድድር

VerticalMovie Festival (ቨርቲካል ሙቪ ፈስቲቫል) ናብ ሓፍሽ ዝቐንዐ ናይ ሓጺር ፊልም ውድድር እዩ፣ ሓደሽቲ ናይ ድርሰት, ናይ ዳይረክተር, ናይ ስእሊ ተውህቦ ዘለዎም ንምልላይ ዝዓለመ ኮይኑ፣ ካብ ተሳተፍቲ ሓጸርቲ ታሪኽ ቪድዮ ብትኹል ዝተቐርጻ ንምርካብ እዩ።

ናይ ትኹል ምቕራጽ ፎርማት (format) ማለት እቲ ብሞባይል ተለፎን (smartphone) ጌርካ ብትኹል ዝቕረጽ ቪድዮ እዩ፣ እዚ ዓይነት ኣቓራርጻ ዘመናውን እዋናውን ኢዩ። ናይ VerticalMovie Festival ሽቶ ነቲ ኣብ ኩሉ ተለሚዱ ዘሎ ኣጠቓቅማ ሞባይል ናብ ስነ-ጥበብ ንምቱርጓም ኢዩ።

ካብ ተሳተፍቲ ዝድለ ሓጸርቲ ፊልም ቪድዮ ብትኹል ዝተቐርጻ ኮይነን እቲ ሪሶሉሽን (vertical resolution): ንጋድምን ንትኹልን ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን:

1080 x 1920 – 2160 x 3840 – 2160 x 4096

መዝገብ (file) ብ H264 ኤንኮደድ (encoded) ኮይኑ ፎርማት (container format) ብ MP4 ክኸውን ኣለዎ።

ቪድዮ ካብ 10 ደቒቕ ክሓልፍ የብሉን፣ ብዝኾነ ተክኖሎጅካዊ መሳርሒ ብትኹል ዘቕርጽ ክግበር ይከኣል።

ውድድር ብመራኸቢ ብዙሓን (web) ክካየድ እዩ።

ናይ መወዳእታ መዓልቲ ብመስመር (online) ፊልም ዝስደደሉ ዕለት 10 መስከረም 2019 እዩ።

.

ስርዓት ውድድር

 

ዓንቀጽ 1: VerticalMovie Festival ዝብሃል ፈስቲቫል ኣብ ከተማ ሮማ ቖይሙ፣ ውድድር ሓጺር ፊልም (format 9:16)፣ ዓለማኡ ሓደሽቲ ስነ ጥበባውያን ንምልላይ እዩ። 

ኮሚቴ ደያኑ ዝተመስስረተት ካብ ዝተፋላለየ ጽላ ናይ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ክኢላታት ዝሓዘለት ኮይና፣ ትግምግሞ ስርሓት ትሕዝትኡ መበቖላዊ (originality)፣ ተክኒካዊ ብቕዓት ዘማለአ፣ ኣቃራርጻ ቪድዮ ብትኹል (vertical) ኮይኑ፣ ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝበጽሓ ፊልም ምስተመርጻ ኣብ ከተማ ሮማ ዝካየድ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ፈስቲቫል ክራኣያ እየን። 

ዓንቀጽ 2: ቦታ ሽልማት ኣብ ከተማ ሮማ እዩ።

ዓንቀጽ 3: ተወዳደርቲ ናይ ትኹል ዝተቐርጸ ፊልም ዝውሃባ ዝተፋላለያ ሽልማት ስለዘለዋ፣ እቲ ፊልም ዘይተዘርገሐን ካብ 

10 ደቒቕ ዘይሓልፍ ክኸውን ይግባእ፣ ምስጋና (credits) ኣብ ግምት ኣይ ኣትውን ኢዩ። 

ምዝገባ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን www.verticalmovie.it ክግበር ይከኣል፣ መመዝገቢ ቅጥዒ (entry form) ዝምላኣሉ ኣብ www.verticalmovie.it/iscrizione ይርከብ። 

ተወዳደርቲ 18 ዓመት ዝመልኡ ክኾኑ ኣለዎም፣ እቲ ምዝገባ ብትሕቲ ዕድመ ምስዝግበር ብወለዲ ወይ ብሕጋዊ ወኪል ዝተከተመ ናይ ፍቓድ ደብዳቤ ክቐርብ ኣለዎ። 

ዓንቀጽ 4: ተወዳደርቲ ኣብ ምዝገባ ከቕርብዎ ዘለዎም ሰነዳት: 

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብ መንነት ወረቐቶም ወይ ፓስፖርት ዝተረጋገጸ፣ ትሕቲ ዕድመ ብመንነት ወለዲኦም ወይ ብሕጋዊ ወኪል ዝተሰነየ፣ ስልኪ ቁጽሪ፣ አድራሻ ኢሜል (email)፣ ዝተከትመ ናይ ግላዊ ሓላፍነት ፍቃድ (privacy Disclaimer)፣ ኩሉ ሰነዳት ብዲጂታል (digital format) ኣብዚ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኢሜል ክስደድ ኣለዎ።

ዓንቀጽ 5: ተሳታፍነት ዝራጋገጽ ተወዳዳሪ ንስርዓት ውድድር ብምልኡ ከምዝተቀበሎ ተቐሪባ ዘላ ናይ ሓላፍነት ምልቃቕ ደብዳቤ (subscribe) ክታሙ ምስኣንበረላ ኢዮ።

ዓንቀጽ 6: ምዝገባ ቅቡል ምዃኑ ዘረጋግጽ ኣብዚ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ነጥብታት ምስተማለአ ይኸውን፣ ተሳተፍቲ ተጠቃማይ መንነት ናይ ውልቒ (user Id) ቃል ምስጢር (password) ምስ መጾም ፊልሞም ክጽዕንዎ (upload) ይኽእሉ።

ዓንቀጽ 7: ተወዳዳሪ ፊልም መሰነይታ ዘድልዮ ቐጥዒታት: 

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ብዛዕባ ፊልም (synopsis)፣ ፖስተር ናይ ፊልም (ኣርማ)፣ ሌክራም, መዋዕውዒ (trailer)፣ ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ትርጉም (subtitle in English)። 

ዓንቀጽ 8: ውድድር ነጻ ቴማ ኮይኑ፣ ፍሉይ ኣተኩሮ ዝግበረለን ፊልም እተን ብፈጠራ (creativity), መበቖላዊ (originality), ትኹላዊ ኣሰራርሓ (verticality) ክኾና እየን። 

ካብ ውድድር ዝንጸላ ፊልም ረጽማዊ ወይ ጎንጻዊ ትሕዝቶ ዘለወን፣ ወሲባዊ ንጥፈታት ዘርእያ (pornographic) ወይ ናይ ዓሌታዊ, ኣውራጃዊ ትሕዝቶ ዘለወን ክኾና እየን። ኮሚቴ ደያኑ ንሕማቕ ትሕዝቶ ዘለዋ ፊልም ይግባኝ ዘይብሉ ካብዚ ውድድር ናይ ምንጻል መሰል ኣለዋ።

ዓንቀጽ 9: ፍርዲ ኮሚቴ ደያኑ ኣብ ናይ መዛዘሚ ፈስቲቫል ምሸት ክካየድ እዩ።

ዓንቀጽ 10: ዝርዝር ዝዋሃቡ ሽልማት: 

1.  Best VerticalOpen  ብተክኒካል ደያኑ (technical Jury) ዝወሃብ ናይ € 3.500 ሽልማት

2.  Best VerticalWoman  ብተክኒካል ደያኑ ዝወሃብ ናይ € 2.000 ሽልማት

3.  Best VerticalSmart  ብተክኒካል ደያኑ ዝወሃብ ናይ € 2.000 ሽልማት

4.  Best VerticalCare  ብተክኒካል ደያኑ ዝወሃብ ናይ € 2.000 ሽልማት፣ ካብአን € 1.000 ናብ ተሸላማይ ዝመርጻ ግብረሰናይ ትካል ዝውፈያ ክኾና እየን።

ካልእ ናይ ሰርትፊኬት ሽልማት (ገንዘብ ዘይብሉ) ብ ናይ ዓይነት ደያኑ (quality Jury) ዝዕደል: 

BEST SCREENPLAY ዝበለጸ ደራሲ 

BEST DIRECTOR ዝበልጸ ዳይረክተር

BEST ACTOR ዝበለጸ ተዋሳኣይ

BEST ACTRESS ዝበለጸት ተዋሳኢት

BEST CINEMATOGRAPHY ዝበለጸ ስእሊ

BEST EDITING ዝበለጸ ኣርትዖት

BEST ORIGINAL SOUNDTRACK ዝበለጸ መበቖላዊ ሙዚቃ

ዓንቀጽ 11: ተዓወቲ ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣብ ዚመጽእ ውድድር ክሳተፉ እንተኮይኖም ካልኣይ ግዜ ናይ ገንዘብ ሽልማት ኣይምልከቶምን እዩ።

ዓንቀጽ 12: VerticalMovie Festival ንዝወዳደራ ፊልም ንዝስዕብ ሓደ ዓመት ብዘይ ክፍሊት ኣብ ንጥፈታቱ ክዝርግሕን ክጥቀመለን መሰል ኣለዎ።

ዓንቀጽ 13: ነዚ ስርዓት ውድድር ክቕይር ዝኽእል ፈጻሚ ኮሚቴ ጥራሕ እዩ።

ዓንቀጽ 14: ተሳተፍቲ ናይ ውድድር VerticalMovie Festival ኣብ ዘቕርብዎ ፊልም፣ ዘይውንንዎ ሙዚቃ ይኹን፣ ስነ-ፅሑፍ፣ ወዘተ፣ ኮፒራይት ብዘይ ፍቓድ እንተተጠቂሞም ንኣዳለውቲ VerticalMovie Festival ካብ ዝኾነ ሕጋዊ (ሲቪላውን, ገበናውን) ካብ ተሓታትነት ነጻ ይገብርዎ። ስለዚ ቕድሚ ምስታፎም ተወዳደርትን መወልቶምን (producers) ኩሉ ሕጋውነት ከምዘኽብሩ ከረጋግጹ ይግባእ፣ ምኽንያቱ ናይ VerticalMovie Festival መራጺት ኮሚቴ ናይ ዝኾነ ስራሕ ዘይሕጋውነቱ ከተጻሪ ኣይትግደድን እያ።

ናይ ምድማጽ ስርዓት

ዓንቀጽ 1: ሽልማት ንዝወዳደራ ፊልም ንኪኢላ ደያኑ (jury of experts) እዩ ዝምልከት።

ዓንቀጽ 2: ናይ ምድማጽ ኣገባብ ብወረቐትን ብመርበብን ይኸውን። ነብስወከፍ ኣባል ኮሚቴ ደያኑ ሕርይኡ ክመርጽ እዩ።

ዓንቀጽ 3: ተዋዳደርቲ ማዕረ ነጥቢ (ex-aequo) ዘምጽእሉ እዋን እቲ ሽልማት ንማዕረ ይካፈልዎ።

ዓንቀጽ 4: ሙግት ኣብ ዘጋጥም ውሳኔ ናይ ኮሚቴ ደያኑ ብይግባኝ ኣይቕየርን እዩ።

ዓንቀጽ 5: ምድማጽ ብሚስጢር ይዕቀብ።